HALLITUS

Kirsi Cheas, Puheenjohtaja, yhdistyksen perustajajäsen

FT. Olen suuntautunut ylirajaiseen yhteistyöhön ja viestintään. Postdoc-projektissani keskityn tutkivien journalistien, ihmisoikeusaktivistien ja akateemisten tutkijoiden yhteistyöhön turvapaikan-hakijoihin kohdistuvien ihmisoikeusloukkausten selvittämiseksi Yhdysvaltain ja Meksikon rajaseudulla.  Tieteidenvälisyyden ohella suhtaudun intohimoisesti kansainvälisyyteen. Maailmankuvaani on merkittävästi muokannut kokemukseni ASLA-Fulbright alumnina. Toimin Association for Interdisciplinary Studies (AIS) hallituksen jäsenenä, uuden ITD-Alliancen Nuorten tutkijoiden työryhmän jäsenenä sekä latinalaisamerikkalaisen Nodo ESIT – Estudios Sobre Interdisciplina y Transdisciplina -työryhmän jäsenenä. Halusin perustaa FINTERDISin, jotta suoma-laisilla tieteidenvälisillä tutkijoilla olisi paremmat mahdollisuudet verkostoitua kansallisesti ja kansainvälisesti.

Jori Grym, Varapuheenjohtaja

Kauppatieteen maisteri, Hanken School of Economics. Tutkin ihmisten käyttäytymistä päätösteorian puitteissa väitöskirjatutkijan roolissa Hanken School of Economicsissa sekä osana käyttäytymistalous-tiedetutkimusryhmää Helsinki Graduate School of Economicsissa. Olen erityisesti kiinnostunut tutkimaan eettistä päätöksentekoa sekä moraalista arviointia. Käsittelen näitä teemoja useasta eri näkökulmasta, mutta viimeaikoina olen keskittynyt digitaalisen rahan maailmaan sekä Bitcoinin kaltaisiin kryptovaluuttoihin. Tutkimusalani, käyttäytymistaloustiede, on monitieteellinen ala joka yhdistelee elementtejä psykologiasta, sosiaalipsykologiasta sekä taloustieteestä. Intohimoni tätä alaa kohtaan on kasvattanut kiinnostustani monitieteellisyyteen laajemmin ja motivaation oppia erilaisilta tiedekunnilta. Olen myös Heterodox Academyn jäsen, joka edistää ajattelumallien tasa-arvoa akatemiassa.

Mikko Salmela, Hallituksen jäsen

Olen Associate Professor Kööpenhaminan yliopistossa sekä käytännöllisen filosofian dosentti Helsingin yliopis-tossa. Tieni tieteidenvälisessä tutkimuksessa alkoi suoma-laisen filosofian historiaa käsitelleen väitökseni (HY, 1998) jälkeisestä emootiotut-kimuksesta. Tämän itsessään monitieteisen tutkimusalueen puitteissa olen kiinnostunut sekä teoreettisesta että soveltavasta tutkimuksesta. Viime vuosina olen tutkinut kollektiivisia emootioita sekä niiden roolia sosiaalisten ryhmien dynamiikassa; tunteiden roolia tieteidenväli-sessä vuorovaikutuksessa, jaettujen tunteiden merkitystä yhteisöllisyyden rakentumi-sessa kaupunkiasumisen kontekstissa, sekä populis-tisten poliittisten liikkeiden sekä polarisaation emotionaalista dynamiikkaa.

Ruta Kazlauskaite, Hallituksen jäsen

PhD (Political science). I am a postdoctoral researcher at the Department of Media, Aalto University. My research interests include politics of history and mediated (re)presentation of contested pasts. As an interdisciplinary scholar, I work at the intersections of memory studies, media studies, heritage studies, philosophy of history, and embodied cognition. My current project examines the use of virtual reality in school-history education on difficult histories. I am a member of Systems of Representation research group at the Department of Media and the Virtual Cinema Lab at the Department of Film, Television and Scenography at Aalto University. I am also an affiliated researcher at the Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism at the Swedish School of Social Science, University of Helsinki.

Jarkko Vikman, Hallituksen jäsen

Tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, eksegetiikka.
Väitöskirjani käsittelee uskonnollisen asiantuntijuuden evoluutiota Efesoksen kaupungissa ajanlaskumme ensimmäisellä kolmella vuosisadalla.

Mikko A. Niemelä, Hallituksen jäsen

YTM (Filosofia, kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma). Olen aikaisemmin työskennellyt humanistis-yhteiskunnallisten aineiden opettajana. Tällä hetkellä valmistelen kasvatustieteiden alan väitöskirjaa koulutyön eheyttämisestä, jossa erityinen mielenkiintoni koskettaa monialaisia oppisisältöjä ja niiden opettajille asettamia haasteita.

Nina Strandén, Hallituksen jäsen

Opiskelen Helsingin yliopistossa Kasvatus-tieteellisessä tiedekunnassa, luokanopettajaksi, tavoitteena kaksoispätevyys (luokanopet-taja ja matematiikan aineen-opettaja). Olen suorittanut myös erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot. Minulla on 16 vuoden kokemus työs-kentelystä lasten, opiske-lijoiden ja kollegojen kanssa englannin kielellä, sillä olen työskennellyt aikaisemmin Lastentarhanopettajana ja varajohtajana englan-ninkielisessä päiväkodissa. Olen hallituksen jäsenenä monissa organisaatioissa kuten Suvikyky, Suomen vieraskielisen ja kielikylpy-opetuksen yhdistyksessä ja helsinkiläisen koulun johtokunnassa. Olen myös mukana monissa yliopiston ryhmissä kehittämässä opetusta ja valmistelemassa kansainvälisiä ohjelmia. Kiinnostukseni kohteena ovat opetus, kielet, opetusmenetelmät, kansainvälistyminen, toimijuus, digitalisaatio ja erityisopetus. 

Anna-Leena Riitaoja, Hallituksen varajäsen, yhdistyksen perustajajäsen

FT (Kasvatustiede), väittelin vuonna 2013. Tällä hetkellä työskentelen tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa, Svenska social- och kommunalhögskolanissa sosiaalityön sekä Etnisten suhteiden ja nationalismin tutkimuskeskus CERENin alla. Poikkitieteellinen tutkimukseni keskittyy sosiaalityöntekijöiden ammatilliseen tietoon siirtolaisten ja hyvinvointivaltion kohtaamisissa.

Harri Kettunen, Hallituksen varajäsen, yhdistyksen perustajajäsen

FT, Latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti, Helsingin yliopisto. Yhdistän tieteidenvälisissä tutkimusprojekteissani historiaa, kielitiedettä, antropologiaa, kirjoitusjärjestelmien tutkimusta, taidehistoriaa, arkeologiaa, kodikologiaa, biologiaa ja maantiedettä. Tällä hetkellä tutkimukseni ja opetukseni painopisteisiin kuuluvat Latinalaisen Amerikan ja Mesoamerikan tutkimus, globalisaation varhaishistoria, vertaileva kirjoitusjärjestelmien tutkimus, lainasanatutkimus ja tieteidenvälinen metodologia.